Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden OOK media

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van OOK media , zoals deze beschikbaar is gesteld door OOK media. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Identiteit van de ondernemer:

OOK media

Kerkstraat 2, 8765LK Tjerkwerd

E-mailadres: lars@ookmedia.nl

KvK-nummer: 80951147

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OOK media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij OOK media.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met OOK media te mogen claimen of te veronderstellen.

OOK media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. OOK media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Kwaliteit

De teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven.

Herzieningen

De geleverde tekst mag uiteraard bekritiseerd worden. Ik herzie elke tekst eenmalig, na overleg met jou. Wil je meer herzieningen of wijzigingen? Dan worden hier de standaard tarief richtlijnen bij gehanteerd. € 0,07 per gewijzigd woord.

Tussentijdse wijzigingen

Als jij de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, ben ik niet verplicht om teksten die nog niet ‘af’ zijn aan jou te leveren.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van OOK media op deze pagina.

Chat openen
💬 Klaar voor vernieuwing?